Relax and Rejuvenate with the Best Massage in Nuuk Greenland.

Massages are a great way to relax, as well as give your tired muscles relief from the stresses of day to day life. They can also have wider implications and the best massages can help to improve circulation and muscle health, relieving symptoms of stress and fatigue. Your mind and body are inextricably linked and taking time out for a massage will help clear your head and heighten mental alertness.

We offer a range of different type of massage for different conditions that address specific areas of concern within your body. Choose from a number of our therapeutic massage treatments including:

• Aromatherapy massage

• Swedish massage

• Hot Stone massage

• Deep tissue massage

• Pregnancy massage

• Lymphatic drainage massage

• Signature herbal ball massage

• Couple massage

• Sport massage

• Traditional Thai massage

All of our massage treatments are customised for each guest. Your therapist will perform a thorough consultation to understand your needs, before designing a treatment drawing from a number of massage techniques to increase muscle relaxation, improve circulation, sooth your soul and increase overall wellbeing.

Make a booking online for a massage or call us on +299 486789 and speak to our helpful and friendly staff. We will be happy to discuss your requirements and help you choose the perfect treatment.

Kropsmassage

Slap af og foryng dig med den bedste massage in Nuuk Greenland.

Massage er en fantastisk måde at slappe af på, samt give dine trætte muskler lindring fra stresset i det daglige liv. De kan også have bredere konsekvenser, og de bedste massagebehandlinger kan bidrage til at forbedre cirkulationen og muskelsundheden og lindre symptomer på stress og træthed. Dit sind og krop er uløseligt forbundet, og at tage sig tid til en massage vil hjælpe med at rydde dit hoved og øge mental årvågenhed.

Vi tilbyder en række forskellige typer massage til forskellige forhold, der adresserer specifikke bekymringsområder i din krop. Vælg mellem en række af vores terapeutiske massagebehandlinger, herunder:

• Aromaterapi massage

• Svensk massage

• Hot Stone massage

• Dyb vævsmassage

• Graviditetsmassage

• Lymfedrænagemassage

• Signatur urteboldmassage

• Massage til par

• Sportsmassage

• Traditionel thailandsk massage

Alle vores massagebehandlinger er forskellige til hver gæst. Din terapeut vil udføre en grundig konsultation for at forstå dine behov, før du vælger en behandling, der trækker på en række massageteknikker for at øge muskelafslapning, forbedre cirkulationen, berolige din sjæl og øge det generelle velvære.

Foretag en reservation online for en massage eller ring til os på +299 486789 og snak med vores hjælpsomme og venlige personale. Vi vil med glæde diskutere dine krav og hjælpe dig med at vælge den perfekte behandling.

Couples Massage / Massage for par

If you want to enjoy time together with your partner, friend, mum or dad, or son or daughter, we have couples treatment rooms to allow you to share in your relaxing experiences together. Any of our beauty or massage treatments can be performed together in our large rooms.

Hvis du vil nyde tiden sammen med din partner, ven, mor eller far eller søn eller datter, har vi parbehandlingsrum, så du kan dele dine afslappende oplevelser sammen. Enhver af vores skønheds- eller massagebehandlinger kan udføres sammen i vores store rum.

Smile Traditional Thai Massage / Smile traditionel thailandsk massage

This signature massage using an ancient healing technique, this dynamic massage combines stretching, rhythmic muscle compressions, pressure points and gentle rocking movements that allow energy to flow freely and a practitioner will use hands, feet and elbows to affect this flow and help to restore harmony to the body.

Denne signaturmassage ved hjælp af en gammel helbredende teknik kombinerer denne dynamiske massage strækning, rytmiske muskelkompressioner, trykpunkter og blide vuggende bevægelser, der tillader energi af strømme frit, og behandleren vil bruge hænder, fødder og albuer til at påvirke denne strøm og hjælpe med at genoprette harmoni i kroppen.

600 kr /1 hour, 850 kr / 1:30 hour, 1050 kr / 2 hours

Relaxation Massage (Swedish Massage) / Afslapningsmassage (svensk massage)

A pressure tailored to your needs incorporating traditional ‘Swedish’ techniques which manipulation of the soft tissues of the body to increase circulation, help reduce swelling, and release toxins from the body, while at the same time relieving tightness and pain from the muscles. A greater sense of well-being is promoted through this release.

Et tryk, der er skræddersyet til dine behov, og som inkorporerer traditionelle ‘svenske’ teknikker, som manipulerer med kroppens bløde væv for at øge cirkulationen, hjælper med at reducere hævelse og frigive toksiner fra kroppen, samtidig med at det lindrer tæthed og smerter fra musklerne. En større følelse af velvære fremmes gennem denne udgivelse.

550 kr / 1 hour, 750 kr / 1:30 hour, 950 kr/ 2 hours

Deep Tissue Massage / Dybvævsmassage

Perfect for fatigued or over stressed bodies and minds. This is a corrective massage to encourage muscular alignment to muscle groups that are strained from overuse. our skilful therapists perform a combination of kneading, deep pressure and stretching to release tension, stimulate circulation and increase flexibility. You will leave feeling like a whole new person.

Perfekt til trætte eller over stressede kroppe og sind. Dette er en korrigerende massage for at tilskynde til muskeljustering til muskelgrupper, der er anstrengt fra overforbrug. Vores dygtige terapeuter udfører en kombination af æltning, dybt tryk og strækning for at frigøre spændinger, stimulere cirkulationen og øge fleksibiliteten. Du vil forlade følelsen som en helt ny person.

600 kr /1 hour, 850 kr / 1:30 hour, 1050 kr / 2 hours

Aromatherapy Massage / Aromaterapi massage

This relaxation massage is complimented with the essential oils blended from plant extracts. to help you unwind, relax and re-balance, massage relaxes muscle tension and soothes away any aches, pains and stress. A real treat for mind body and soul.

Denne afslapningsmassage komplimenteres med de æteriske olier blandet fra planteekstrakter. For at hjælpe dig med at slappe af og genbalancere, minimere muskelspændinger og lindrer smerter og stress. Dette er perfekt til kroppen og sjæl.

600 kr /1 hour, 850 kr / 1:30 hour, 1050 kr / 2 hours

Hot Stone Massage

Basalt heated stones are used to massage the body, to bring profound relief to tight muscles, stressed emotions and a weary spirit. Heat therapy is also regarded therapeutic in assisting to restore equilibrium to mind and body.

 

Oplev elegancen af en hot stone massage og afslappende botaniske æteriske olier kombineret sammen i en behandling, der glæder sanserne og beroliger sjælen. Stenenes varme afslapper stramme muskler og letter smerter, mens duften af urter, frugter og blomster beroliger nervesystemet og får hele kroppen tilbage i balance.

990 kr / 1:30 hour, 1190 kr / 2 hours

Lymphatic Drainage Massage

This gentle massage encourages the natural drainage of the lymph and is specifically designed to aid circulation, detoxify the body and improve the immune system. A great treatment to protect and boost your immune system, release toxic build-up, reduce water-retention and improve energy levels.

Denne blide massage fremmer den naturlige dræning af lymfen og er specielt designet til at hjælpe cirkulationen, afgifte kroppen og forbedre immunsystemet. En fantastisk behandling til at beskytte og booste dit immunsystem, frigive giftig ophobning, reducere væskeretention og forbedre energiniveauet.

650 kr /1 hour, 890 kr / 1:30 hour, 1100 kr / 2 hours

Pregnancy massage

A perfect treat for mother to be. This nurturing massage uses signature oil to nourish the skin, relaxes muscle tension and soothes away any aches, pains and stress. This is a wonderfully soothing and relaxing experience for a mother and baby to be.

Pregnancy Massage is the recommended massage during pregnant on the second and third trimester because it addresses discomforts associated with the skeletal and circulatory changes brought on by hormone shifts.

600 kr /1 hour, 850 kr / 1:30 hour, 1050 kr / 2 hours

Graviditetsmassage

Dette er en perfekte vælg til kommende mor der gerne vil have lidt forkælelse for sig selv. Denne plejende massage bruger signaturolie til at nære huden, slapper af muskelspændinger og lindrer smerter og stress. Dette er en vidunderlig beroligende og afslappende oplevelse for en kommende mor og baby.

Graviditetsmassage er den anbefalede massage under graviditet i andet og tredje trimester, fordi den adresserer ubehag forbundet med skelet- og kredsløbsændringer forårsaget af hormonskift.

600 kr /1 hour, 850 kr / 1:30 hour, 1050 kr / 2 hours

Sport massage / Sportsmassage

This is ideal for loosening muscle groups to regain flexibility and prevent strains occurring. It focuses on muscle recovery rate and helps to cleanse the muscles of toxins allowing less muscle fatigue after exercise. Deep massage is applied to the muscle groups.

Dette er ideelt til at løsne muskelgrupper for at genvinde fleksibiliteten og forhindre, at der opstår belastninger. Det fokuserer på muskelgendannelseshastighed og hjælper med at rense musklerne for toksiner, hvilket giver mindre muskeltræthed efter træning. Dyb massage påføres muskelgrupperne.

650 kr /1 hour, 890 kr / 1:30 hour, 1100 kr / 2 hours

Trigger point therapy Massage / Triggerpunktsterapimassage

Alleviate high stress levels, reduce tightness, relieve muscle pain and revive the senses with this powerful myofascial release massage and trigger point therapy. Dynamic blends of essential oils and level of pressure are customised to target individual needs. Helps relax, recharge and re- energise, whilst tension melt.

Lindre høje stressniveauer, reducere tæthed, lindre muskelsmerter og genoplive sanserne med denne kraftfulde myofasciale frigivelsesmassage og triggerpunktsterapi. Dynamiske blandinger af æteriske olier og trykniveau er tilpasset individuelle behov. Hjælper med at slappe af, genoplade og genoplive, mens spændinger smelter.

650 kr /1 hour, 890 kr / 1:30 hour, 1100 kr / 2 hours

Signature Herbal Ball Massage / Signatur urteboldmassage

Known to tension releasing, harmonising, revitalising and health in the Thai herbal ball is used in this massage technique to balance, calm and energise you physically, mentally and spiritually. Together with a concentrated blend of essential oils, this massage is a powerful preventive remedy against modern-day stress, including physical and emotional problems.

Kendt for spændingsfrigivende, harmoniserende, revitaliserende og sundhed i den thailandske urtebold bruges i denne massageteknik til at balancere, berolige og give dig energi fysisk, mentalt og åndeligt. Sammen med en koncentreret blanding af æteriske olier er denne massage et kraftfuldt forebyggende middel mod moderne stress, herunder fysiske og følelsesmæssige problemer.

990 kr/ 1:30 , 1,190 kr/ 2 hours

Foot Reflexology Massage / Fod zoneterapi Massage

Reflexology is an ancient form of healing touch that is physical and energetic. It classically exemplifies the greater world of bodywork. Foot Reflexology massage work uses thumbs and fingers to apply pressure to specific points on the feet, hands, and ears that in turn represent the greater body.

Zoneterapi er en gammel form for helbredende berøring, der er fysisk og energisk. Det eksemplificerer klassisk den større verden af karrosseri. Fodzoneterapi massage arbejde bruger tommelfingre og fingre til at anvende tryk på bestemte punkter på fødder, hænder og ører, der igen repræsenterer den større krop.

550 kr / 1 hour

Back, Neck and Shoulder Massage / Ryg-, nakke- og skuldermassage

Target specific back, neck and shoulder areas that retain the greatest tension and pain. This deep tissue massage will leave you thoroughly de-stressed, flexible and relaxed.

Målret mod specifikke ryg-, nakke- og skulderområder, der bevarer den største spænding og smerte. Denne dybe vævsmassage vil efterlade dig grundigt afstresset, fleksibel og afslappet.

600 kr / 1 hour